Statut Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich po zmianach wprowadzonych na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 10 listopada 2019r. – tekst jednolity.

STATUT

Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2.   Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla popularyzacji malarstwa akwarelowego.

3.   Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Pruszków. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

4.   Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5.   Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

6.   Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

7.   Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zawierać umowy cywilno-prawne.

8.   Stowarzyszenie może posługiwać się własnym emblematem lub znakiem graficznym wyróżniającym je wśród innych organizacji. Emblemat zatwierdza się na Walnym Zgromadzeniu Członków.

9.   Stowarzyszenie może używać pieczątki podłużnej i okrągłej z napisem Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

10.   Celem Stowarzyszenie jest koleżeńskie porozumienie się artystów i praca społeczna ogółu członków, przy pomocy wspierających instytucji i sponsorów, zmierzająca do promowania i wspierania malarstwa akwarelowego oraz dorobku członków Stowarzyszenia.

11.   Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a)      Rozwijanie i promowanie malarstwa akwarelowego w Polsce i za granicą,

-         prowadzenie galerii malarstwa akwarelowego członków stowarzyszenia w ramach działalności gospodarczej

-         wydawnictwa periodyczne i okazjonalne – albumy malarstwa akwarelowego, podręczniki malarstwa akwarelowego itp.

-         regularne organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych członków stowarzyszenia oraz w ramach międzynarodowej wymiany miedzy stowarzyszeniami

-         promowanie osiągnięć malarskich członków stowarzyszenia na łamach mediów w Polsce oraz na świecie

-         ustanowienie rokrocznej Ogólnopolskiej Wystawy Akwareli

-         ustanowienie Nagrody Stowarzyszenia, wręczanej na Ogólnopolskiej Wystawie Akwareli

-         Udział Stowarzyszenia w Targach Sztuki i znaczących wystawach krajowych i zagranicznych

-         zainicjowanie Klubu Kolekcjonerów Akwareli

-         poszukiwanie sponsorów i odbiorców malarstwa akwarelowego

-         pomoc Stowarzyszenia kolegom biorącym udział w ważnych konkursach i wystawach

-         organizowanie kiermaszy i aukcji akwarelowych

-         działalność edukacyjna: plenery warsztatowe, wykłady i seminaria.

b)      Promocja i ochrona twórczości członków Stowarzyszenia,

-         Utworzenie „banku” prac akwarelowych członków Stowarzyszenia

-         Działania w celu utworzenia Muzeum Akwareli.

c)      Współpraca z podobnymi organizacjami na świecie,

-         wymiana międzynarodowa w ramach plenerów

-         organizowanie wspólnych wystaw – Biennale Akwareli.

d) Koleżeńska i partnerska współpraca z innymi zrzeszeniami i związkami artystycznymi w Polsce i za granicą.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

12.  Przynależność do Stowarzyszenia w żadnym wypadku nie ogranicza swobody członków w równoczesnym uczestnictwie w innych związkach i stowarzyszeniach twórczych, społecznych lub politycznych.

13.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie, mające polskie pochodzenie lub stałe zamieszkanie w Polsce oraz osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

14.  Członkowie Stowarzyszenie dzielą się na:

a)      zwyczajnych,

b)      wspierających,

c)      honorowych.

15.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych,

b)      złoży do Zarządu deklarację członkowską na piśmie,

c)      przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia,

d)      przedstawi dorobek artystyczny twórczości malarstwa akwarelowego.

16.  Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

17.  Przyjęcie członka zwyczajnego i wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji członkostwa.

18.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

19.  Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

20.  Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)      biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b)      uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Członków,

c)      korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

d)      udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

e)      zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

21.  Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)      brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b)      przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)      regularnego opłacania składek.

22.  Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.Mogą korzystać ze szkoleń, plenerów, warsztatów oraz wystaw poplenerowych. Udział w wystawie ogólnopolskiej SAP może mieć miejsce w przypadku zakwalifikowania pracy członka wspierającego przez Komisję Artystyczną.

23.  Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

24.  Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

25.  Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)      pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b)      wykluczenia przez Zarząd:

-         z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

-         z powodu notorycznego i nieusprawiedliwionego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

-         z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,

-         na uzasadniony pisemny wniosek co najmniej 10 członków,

c)      utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)      śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

26.  Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

27.  Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zgromadzenie Członków,

b)      Zarząd,

c)       Komisja Rewizyjna.

28.  Kadencja władz.

a)      Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór dokonuje się podczas Walnego Zgromadzenia Członków, w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Przepisy pkt 34 stosuje się odpowiednio.

b)      Wybór pierwszej kadencji władz wybieralnych następuje w trakcie zebrania założycielskiego.

29.  Uchwały wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W drodze uchwały można podjąć decyzję o głosowaniu tajnym.

30.  Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)      z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

31.  Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Termin i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed jego terminem. Zarząd może wyznaczyć jeden lub dwa terminy obrad.

32.  Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia

33.  Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 10 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

34.  Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym z wyłączeniem uchwał w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia, bezwzględną większością głosów:

a) w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania,

b) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

35.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a)      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)      uchwalania zmian statutu,

c)      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d)      udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)      rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)       uchwalanie planów finansowych Stowarzyszenia,

g)      uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h)      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)       rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

j)       rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

k)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

l)       podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

36.  Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

37.  Członkiem Zarządu może być członek zwyczajny, a także wspierający lub honorowy oprócz osób prawnych.

38.  Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

39.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

40.  Do kompetencji Zarządu należą:

a)      realizacja celów Stowarzyszenia,

b)      wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c)       sporządzanie planów pracy i budżetu,

d)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e)       podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f)        reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g)       zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

41.  Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

42.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

43.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrolowanie działalności Zarządu,

b)      składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c)      prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d)      składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e)      składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

44.  W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

45.  Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)      ze składek członkowskich,

b)      darowizn, spadków, zapisów,

c)      dotacji i ofiarności publicznej

d)      działalności gospodarczej .

46.  Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

47.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

48.  Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

49.  Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy prezesa oraz dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

50.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

51.  Przedmiotem działalności Stowarzyszenia będzie:

a)      Prowadzenie galerii - nr PKD: 47.78.Z, 90.03.Z, 90.04.Z

b)      Działalność wydawnicza i poligraficzna - nr PKD: 58.11.Z, 58.12.Z, 58.13.Z, 58.14.Z, 58.19.Z, 18.11.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 18.14.Z, 18.20.Z

c)      Reklamy - nr PKD: 73.11.Z, 73.12.B, 73.12.C, 73.12D, 73.20.Z

d)      Działalność związana z organizacją targów sztuki, wystaw i konferencji - nr PKD: 82.30.Z, 82.99.Z

e)      Sprzedaży detalicznej książek, gazet, artykułów piśmienniczych i malarskich - nr PKD: 47.61.Z, 47.62.Z, 47.63.Z

f)      Działalności edukacyjnej - nr PKD:  85.52.Z

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

52.  Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – 2/3, przy obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania.

53. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenia Członków kwalifikowaną większością głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

54.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

55.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

© SAP - Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich 2021 Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich.
Wykonanie: Solmedia.pl