REGULAMIN PRZYJĘĆ

do Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich

 

§ 1

 

1. O członkostwo w Stowarzyszeniu mogą ubiegać się osoby spełniające warunki określone w rozdziale III pkt. 13 i 15 Statutu SAP.

2. Deklarację członkowską na druku stanowiącym zał. nr 1 do regulaminu, zainteresowana osoba składa do Zarządu SAP.

3. Do deklaracji członkowskiej należy dołączyć :

a.   życiorys z uwzględnieniem działalności twórczej,

b.   5-10  nie oprawionych oryginalnych akwareli oraz inne dowody twórczej działalności,

Prace oryginalne i ewentualnie inne dowody działalności twórczej składa się na własny koszt i ryzyko. O formie innych dowodów działalności twórczej decyduje kandydat. Prace wraz z pozostałymi załącznikami składa się osobiście w siedzibie stowarzyszenia lub wysyła pocztą. Kandydaci zobowiązani są do odbioru prac na własny koszt.

4. Zarząd SAP lub wskazana i upoważniona przez zarząd Komisja może przeprowadzić z kandydatem rozmowę i może zażądać przedstawienia dodatkowych materiałów uzupełniających.

5. Nadrzędnym kryterium oceny prac jest ich jakość artystyczna.

 

§ 2

 

1. Zarząd SAP po stwierdzeniu, że złożona deklaracja członkowska spełnia wymogi formalne zleca Komisji Artystycznej wybranej podczas walnego zgromadzenia sporządzenie oceny kandydatury, na jej podstawie podejmuje uchwałę o odmowie lub nadaniu członkostwa.

2. Rozpatrywanie deklaracji członkowskich odbywa się raz w roku, czwartym kwartale w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji Artystycznej.

3. Komisja rozpatruje tylko wnioski złożone do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego termin zebrania Komisji. Wnioski wraz z załącznikami Komisja otrzymuje od Zarządu Stowarzyszenia.

4. Uchwały Zarządu SAP w sprawach o nadanie członkostwa zwyczajnego SAP podejmowane są z uwzględnieniem oceny komisji jednomyślnie w obecności pełnego składu organu.

5. Zarząd SAP zawiadamia o decyzji w sprawie nadania członkostwa wszystkich członków Stowarzyszenia oraz osobę kandydującą.

6. W okresie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o treści uchwały Zarządu SAP w sprawie przyjęcia do SAP, osoba kandydująca oraz każdy z członków zwyczajnych SAP może odwołać się na piśmie, za pośrednictwem Zarządu SAP do Walnego Zgromadzenia SAP z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z uzasadnieniem odwołania. Zarząd SAP przekazuje odwołanie wraz z pełną dokumentacją oraz z protokołem z posiedzenia Zarządu i komisji Artystycznej do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu.

7. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu SAP.

8. Walne Zgromadzenie SAP, rozpatrując odwołanie, może utrzymać uchwałę Zarządu SAP w mocy bądź zmienić ją, a także w razie stwierdzenia uchybień formalnych przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia. Walne Zgromadzenie SAP podejmuje wszelkie decyzje i uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków większością 2/3 głosów.

© SAP - Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich 2021 Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich.
Wykonanie: Solmedia.pl