Regulamin działania Komisji Artystycznej

Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich

 

§ 1

 

1. Komisja Artystyczna jest ciałem działającym przy zarządzie SAP. Komisja Artystyczna dokonuje oceny wniosków kandydatów do SAP.

2. Członkiem komisji Artystycznej może być Każdy zwyczajny członek stowarzyszenia. Członkowie komisji stają się sędziami artystycznymi SAP.

3. Skład Komisji Artystycznej w ilości 11 osób wybiera walne Zgromadzenie Członków SAP. Komisja Artystyczna w wybranym składzie działa do odwołania uchwałą Walnego Zgromadzenia.

4. Komisja Artystyczna w ciągu trzech tygodniu od Walnego Zgromadzenia na którym została wybrana jest zobowiązana do wybory Przewodniczącego i jego Zastępcy.

 

§ 2

 

1. Komisja Artystyczna wybrana podczas walnego zgromadzenia sporządza ocenę kandydatury, a Zarząd SAP na jej podstawie podejmuje uchwałę o odmowie lub nadaniu członkostwa.

2. Rozpatrywanie deklaracji członkowskich odbywa się raz w roku, czwartym kwartale w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji Artystycznej.

3. Komisja rozpatruje tylko wnioski złożone do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego termin zebrania Komisji. Wnioski wraz z załącznikami Komisja otrzymuje od Zarządu Stowarzyszenia.

4. Prace Komisji organizuje Przewodniczący Komisji. Zebrania Komisji zwołuje raz w roku Przewodniczący lub Zastępca na polecenie Przewodniczącego. Komisja ma obowiązek we własnym gronie, zwykłą większością głosów, w dowolnym terminie odwoływać i powoływać Przewodniczącego spośród swoich członków – sędziów.

5. Zebranie komisji może oceniać kandydatury na członków jeśli jest obecnych co najmniej 5 spośród sędziów, łącznie z przewodniczącym. Zebranie jest ważne tylko gdy obecny jest na nim przewodniczący lub jego zastępca.

6. W okresie dwóch tygodniu od zebrania Komisji jej Przewodniczący przedstawia Zarządowi SAP, protokół z przebiegu zebrania zawierający oceny poszczególnych kandydatów do Stowarzyszenia oraz przekazuje wszystkie materiały złożone przez kandydatów, a otrzymane uprzednio od Zarządu.

© SAP - Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich 2024 Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich.
Wykonanie: solmedia.pl